3S Schlossdielen Chalet-Old Shatterhand

Schlossdielen Eiche 3-Schicht| 20/250-350/Raumlang | Oberflächenstruktur: Dom | Farbe: Dirty Harry 2.1 | Objekt: DE – Eisenschmitt